Ban Chấp Hành

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali

Nhiệm Kỳ 2016-2018

Ban Ẩm Thực:

Vơ Thu Loan (T)

Phan Tuyết Mai (P)

Ban Báo Chí:

Nguyễn Phương Lê (T)

Trần Thuư Phương (P)

Ban Du Lịch:

Châu Dương Trọng (T)

Nguyễn Thị Mịn (P)

Ban Khánh Tiết:

Rios Thủy (T)

Phạm Thu Hương (P)

 

Ban Liên Lạc:

Hoàng Minh Chính (T)

Lư Tuyết Mai (P)

Ban Tiếp Tân:

Lại Thị Tuưt (T)

Nguyễn Thị Mê Linh (P)

Ban Xă Hội

Nguyễn Song Ngân (T)

Bùi Kim Dung (P)

Ban Văn Nghệ:

Phan Thu Nga (T)

Nguyễn Ngọc Quỳnh (P)

 

Phụ Trách Website:  hmh

 

 

Ban Chấp Hành

Hội Trưởng:

Hoàng Mỹ Hương

Phó Nội Vụ:

Lê Phương Lan

Phó Ngọai Vụ:

Nguyễn Bích Uyên

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Tổng Thư Kư:

Trần Tuyết Nga

Thủ Quỹ:

Từ Ngọc Lệ

Phó Thủ Quỹ:

Nguyễn Liễu Anh