Ban Quản Trị

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali

Nhiệm Kỳ 2008-2010

Ban Khánh Tiết:

GS Bạch Thu Hà

Rios Thúy

Ban Báo Chí:

Nguyễn Liêu Anh

Từ Ngọc Lệ

Ban Liên Lạc:

Huỳnh Bích Phước

Ḥang Minh Chính

Ban Tiếp Tân:

Phan Tuyết Nhung

Lê Phương Lan

Ban Văn Nghệ:

Đỗ Vân Phương

Phan Ánh Tuyết

Ban Du Lịch:

Phan Thị Thái

Bùi Kim Dung

Ban Xả Hội:

Phan Thị Điểm

Đinh Minh Thu

Ban Ẩm Thực:

Phạm Liểu Chi

Phan Thị Sách

Ban Chấp Hành

Hội Trưởng:

Phạm Thanh Mai

Phó Nội Vụ:

Nguyễn Quế Hương

Phó Ngọai Vụ:

Ḥang Thị Loan

Tổng Thư Kư:

Âudương Phương Anh

Phó Tổng Thư Kư:

Đặng Thị Yến

Thủ Quỹ:

Nguyễn Bích Uyên

Phó Thủ Quỹ:

Đỗ Thanh Hương